In deze praktijk worden de RIVM maatregelen nageleefd. Wat betekent dat?
Achtzaam logo

Uw privacy gewaarborgd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat uw persoonsgegeven (zoals naam en adres) en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens door beveiligd computerprogramma met tweetraps verificatie.
 • als uw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik maak geen gebruik van cookies.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Verder staat hierop reeds ingevuld:

 • de datum van de behandeling en declaratienummer
 • een natuurgeneeskundige behandeling en tijdsduur
 • de kosten van het consult
 • uw naam, adres en woonplaats en uw geboortedatum

Toestemming

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document (behandelingsovereenkomst) en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken zoals hierboven beschreven. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke
vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens.
U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij mogen uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van uw verwerken.

Rechten

U hebt, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kun je vinden op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dient te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op
facturen), of gegevens die wij op basis van voorschriften van onze beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dienen te bewaren.

Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die wij verwerken niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking
U hebt het recht om te eisen dat ik als therapeut (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens te staken.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U hebt het recht om ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medische disclaimer

Ik, Bertien van Leijsen, ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Ik adviseer u om bij medische vragen,
klachten of symptomen u te wenden tot een medisch- of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts
of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Gegevens Praktijk

Natuurgeneeskundige Therapeute: Bertien van Leijsen
AGB code: 90107797
NWP lid: 1786
Kvk: 75906074
Email: info@achtzaam.com
Telefoonnummer: 0652067756
Correspondentieadres Praktijk Achtzaam: Brandestraat
34, 4931AW Geertruidenberg

Bezoekadres Praktijk Achtzaam: Markt 32, 4931AW Geertruidenberg